ป้องกันอย่างไร ไม่ให้แพะเป็นพยาธิ

วันที่ 2007/3/26 22:20:00 | หมวด : ข้อมูล

พยาธิ นับเป็นสิ่งที่สร้างผลกระทบให้กับสัตว์เศรษฐกิจอย่างแพะทั้งทางตรงและทางอ้อม ในเกษตรกรเป็นจำนวนไม่น้อยพบว่า แพะที่เลี้ยงไว้ไม่จะค่อยเจริญเติบโต แคระแกร็น ร่างกายอ่อนแอ สาเหตุหนึ่งมาจากพยาธิดังกล่าว ดังนั้น ทางกรมปศุสัตว์จึงได้มีข้อแนะนำในการป้องกันและควบคุมพยาธิภายในของแพะ ดังนี้ :
1. ถ่ายพยาธิเป็นประจำตามโปรแกรม โดยถ่ายทุก 4-6 สัปดาห์ ยาถ่ายพยาธิที่ใช้ประกอบด้วย

- ยาถ่ายพยาธิตัวกลม เช่น อัลเบนดาโซล, ไทอาเบ็นดาโซล, ไพแรนเทล, เลวามิซอล เป็นต้น

- ยาถ่ายพยาธิตัวตืด เช่น นิโคลซาไมด์, เมเบนดาโซล เป็นต้น

- ยาถ่ายพยาธิใบไม้ในตับ เช่น ราฟอกซาไนด์ ไนโตรไซนิล เป็นต้น

- ยากำจัดเชื้อบิด เช่น โทลทราซูริล ซัลฟาควินอกซาลีน เป็นต้น หรือถ้าพบมีปัญหาพยาธิภายในและเชื้อบิดร่วมกัน อาจใช้ยาทั้งสามชนิด และควรถ่ายทุก 4-6 สัปดาห์

สำหรับพยาธิตัวกลม ควรเริ่มถ่ายพยาธิครั้งแรกเมื่ออายุ 8 สัปดาห์

2. ทำความสะอาดโรงเรือนแพะอย่างสม่ำเสมอ พื้นโรงเรือนแพะต้องเป็นแบบเว้นช่อง เพื่อให้อุจจาระตกลงไปข้างล่าง และต้องล้อมรอบใต้ถุนไว้ไม่ให้แพะเข้าไปได้ มิฉะนั้น จะติดโรคพยาธิจากอุจจาระได้

3. อุจจาระและสิ่งปฏิกูลอื่น ๆ ให้ฝังหรือเผาทำลายให้หมด

4. ใช้ระบบแปลงหญ้าหมุนเวียน โดยการแบ่งแปลงหญ้าออกเป็นแปลงย่อยแต่ละแปลงล้อมรั้วกั้นไว้ ปล่อยแพะเข้าแทะเล็มหญ้านานแปลงละ 2 สัปดาห์ หลังจากนั้น ไปเลี้ยงแปลงอื่นต่อ โดยจะต้องจัดการแปลงที่แพะเล็มแล้ว ด้วยการตัดหญ้าให้สั้นลงมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ หรือให้แสงแดดส่องถึงพื้นดิน เพื่อให้ไข่และตัวอ่อนของพยาธิตาย และหญ้าเจริญงอกงามเร็ว สำหรับเลี้ยงแพะที่จะเข้ามาแทะเล็มใหม่ หมุนเวียนกันไป หรือวิธีกำจัดพื้นที่แทะเล็ม โดยการผูกล่ามแพะไม่ซ้ำที่เดิม

5. ทำลายตัวนำกึ่งกลางของพยาธิ เช่น ไร และหอยน้ำจืด

6. ไม่ควรให้แพะลงแปลงหญ้าชื้น ๆ แฉะ ๆ เพราะจะติดพยาธิได้ง่ายจากตัวอ่อนพยาธิที่อาศัยอยู่ได้นานในแปลงหญ้าที่ชื้นนั้น

ที่มา : http://www.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=0518151144&srcday=2005/08/15&search=noบทความนี้ได้มาจาก Chalermthaigoat.com
http://www.chalermthaigoat.com/farm

URL สำหรับเรื่องนี้คือ :
http://www.chalermthaigoat.com/farm/modules/news/article.php?storyid=30