วิจัยคุณภาพน้ำนม ผ่านพาสเจอไรส์ได้ประโยชน์มากกว่า

วันที่ 2007/3/28 23:00:00 | หมวด : ข้อมูล

ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้ทำการศึกษาอาหารเสริมนมพร้อมดื่ม “วิจัยคุณภาพน้ำนมแพะ และน้ำนมโค”
นายวสันต์ จันทรสนิท หนึ่งในทีมวิจัย เปิดเผยว่า “การศึกษาวิจัยนี้ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม ได้แก่ องค์ประกอบ จำนวนแบคทีเรียรวม จำนวนโคลิฟอร์ม รวมทั้งใช้ข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ และมีผลิตภัณฑ์น้ำนมให้มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค”
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้นำนมแพะดิบ และน้ำนมแพะพาสเจอไรส์ ชนิดละ 40 ตัวอย่าง จากฟาร์มแห่งหนึ่ง ใน อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น น้ำนมโคดิบจากฟาร์มโคนม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40 ตัวอย่าง และน้ำนมโคพาสเจอไรส์ชนิดจืดจากบริษัทเอกชนใน จ.ขอนแก่น จำนวน 40 ตัวอย่าง

สำหรับขั้นตอน จะทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำนม กล่าวคือ จำนวนแบคทีเรียรวม (total bacteria counts, TBC) ที่ 37 ํC และ 55 ํC จำนวนโคลิฟอร์ม สารต้านจุลชีพตกค้าง และองค์ประกอบของน้ำนม วิเคราะห์จากแบบบันทึกข้อมูล โดยคำนวณหาค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์คุณภาพ ทางจุลชีววิทยาทางเคมีของน้ำนม และสารต้านจุลชีพตกค้าง โดยนำค่าที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี ANOVA และ t-test ด้วยค่าความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ จากโปรแกรมสำเร็จรูป SAS (Statistical analysis system)

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำนมแพะดิบ นมแพะพาสเจอร์ไรส์ นมโคดิบและนมโคพาสเจอร์ไรส์ พบว่าน้ำนมแพะดิบ มีแบคทีเรียรวมเกินมาตรฐานคือ 4.6X10 cfu/ml. และนมแพะพาสเจอไรส์ พบเชื้อแบคทีเรีย รวมเกินเกณฑ์กำหนด คือ 2.1X10 cfu/ml. น้ำนมโคดิบ และ นมโคพาสเจอไรส์ พบแบคทีเรียรวมอยู่ในเกณฑ์ 4.2X10 cfu/ml. และ 3.1X10 cfu/ml. ตามลำดับ นมโคพาสเจอไรส์ จะมีระดับเปอร์เซ็นต์โปรตีนต่ำกว่า นมแพะดิบและนมแพะพาสเจอไรส์ อย่างมีนัยสำคัญบทความนี้ได้มาจาก Chalermthaigoat.com
http://www.chalermthaigoat.com/farm

URL สำหรับเรื่องนี้คือ :
http://www.chalermthaigoat.com/farm/modules/news/article.php?storyid=48